Certyfikacja produktów żywności ekologicznej

W zakresie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym SGS Polska Sp. z o.o. zaczęła oferować swoje usługi od 2009 roku po uzyskaniu:

 • upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – numer identyfikacji PL-EKO-10
 • akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – numer AC 152

Certyfikacja żywności ekologicznej, oferowana przez firmę SGS, zapewnia, że dany produkt wyprodukowany jest zgodnie z przepisami regulującymi rolnictwo ekologiczne, a symbol zielonego listka umieszczany na produkcie zwiększa wartość marki, spełniając wymagania Klientów w kwestii żywności produkowanej ekologicznie.

Podstawowe Informacje

EKOLOGIA jest nauką obejmującą swoim zakresem badanie, wzajemne powiązania i oddziaływanie pomiędzy organizmami, a środowiskiem. Jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach dla istnienia człowieka i biosfery.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień bioróżnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Ideą rolnictwa ekologicznego jest dążenie do wytwarzania produktów wysokiej jakości, jak również produkowania szerokiej gamy produktów spożywczych i innych produktów rolnych, zaspokajających zapotrzebowanie Klientów na towary produkowane przy wykorzystaniu procesów niestanowiących zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowotności roślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Rolnictwu ekologicznemu przyświecają następujące zasady:

 • wytwarzanie żywności o najwyższej jakości poprzez ścisłe ograniczenie substancji pochodzących z syntezy chemicznej,
 • ochrona środowiska poprzez stosowanie technik przyjaznych środowisku,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość.

Rolnictwo ekologiczne regulowane jest przez europejskie i krajowe akty prawne. Wykaz aktów prawnych znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl (zakładka Rolnictwo ekologiczne). Obecnie system rolnictwa ekologicznego regulowany jest przez trzy rozporządzenia unijnie oraz ustawę o rolnictwie ekologicznym. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych aktów prawnych:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych iuchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenie rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich, które przetwarzają ogólne postanowienia Rady (WE) w przepisy wprowadzające je do praktyki produkcyjnej,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975, z 2015 r. poz. 55, 349).

System certyfikacji oferowany przez SGS

Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym skierowana jest do Klientów zainteresowanych wykazaniem, że prowadzona przez nich działalność spełnia wymogi w tym obszarze. Struktura jednostki certyfikującej SGS Polska zapewnia niezależną i obiektywną ocenę w procesie certyfikacji wyrobów wg standardów rolnictwa ekologicznego w zakresie:

 •  produkcja roślinna (produkcja rolna i zbiór ze stanu naturalnego),
 •  produkcja zwierzęca (bez pszczelarstwa),
 •  przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego (żywność i pasze),
 •  wprowadzenie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego.

Certyfikowane przez nas produkty ekologiczne mogą być oznaczone określonym unijnym logiem, co zwiększa ich wartość na rynku, a dla konsumentów stanowi gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów w tym zakresie. Rolnicy, przetwórcy żywności, sprzedawcy i każda inna jednostka w łańcuchu produkcji żywności ekologicznej co roku musi zostać poddana kontroli i uzyskać stosowny certyfikat. To zapewnia zgodność lub dostosowanie do wymogów produkcji w rolnictwie ekologicznym rynku docelowego. SSG Polska Sp. z o.o. oferuje jednakowy dostęp do certyfikacji każdej zainteresowanej stronie

Program certyfikacji

Usługa certyfikacji w rolnictwie ekologicznym to inaczej programy certyfikacji. Właścicielem programu jest Unia Europejska, która kształtuje wymogi dla uczestników poprzez wymogi określone w rozporządzeniach. Nasza jednostka, oferując Państwu certyfikację w rolnictwie ekologicznym, jest użytkownikiem programu. Dla odpowiednich zakresów SGS Polska przygotowała i udostępnia dla zainteresowanych standardowe programy kontroli:

 • Standardowy Program Kontrolny: Gospodarstwa Rolne
 • Standardowy Program Kontrolny: Przetwórstwo Żywności/Import/Konfekcjonowanie
 • Standardowy Program Kontrolny: Pasze
 • Standardowy Program Kontrolny: Zbiór z Natury

KONTAKT:
ARTUR KOSECKI
t +48 691 767 417
afl.pl.certyfikacja@sgs.com