Etapy procesu certyfikacji

1. Wnioskowanie o certyfikację

Producenci, zamierzający prowadzić działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, muszą złożyć stosowny komplet dokumentów: odpowiedni do zakresu wnioskowanej certyfikacji wniosek o certyfikację wraz z koniecznymi załącznikami (wymagane załączniki opisane są we wnioskach).Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego proszone są uzupełnienie formularza „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, który można znaleźć na naszej stronie lub na stronie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i przesłanie na nasz adres SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, z dopiskiem rolnictwo ekologiczne.


2. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację

Jednostka certyfikująca przyjmuje komplet dokumentów. Jeżeli wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone do jednostki certyfikujące następuje objęcie zgłaszającego systemem kontroli. Informacja ta jest przekazywana wnioskującemu oraz do GIJHARS.


3. Inspekcja kontrola (ocena)

Raz w roku jednostka certyfikująca przeprowadzi pełną roczną fizyczną kontrolę u zgłaszającego. Na miejscu oceny zostanie sporządzany w dwóch egzemplarzach raport z kontroli. Raport jest podsumowaniem stanu faktycznego, stwierdzonego w zakresie prowadzonej działalności. Jeden egzemplarz raportu wraz z rekomendacją inspektora przekazywany jest do biura jednostki certyfikującej, drugi pozostawiony u producenta. W ramach inspekcji, inspektor może pobrać próbki produktów ekologicznych do badań laboratoryjnych. Próbki pobiera się zgodnie z harmonogramem próbobrania i/lub na podstawie podejrzenia użycia niedozwolonych substancji w rolnictwie ekologicznym. Badania są przeprowadzane wyłącznie w laboratoriach akredytowanym wg normy PN-EN 17025:2005.


4. Przegląd i podjęcie decyzji o certyfikacji

Raport sporządzony przez inspektora podlega przeglądowi, w ramach którego dokonuje się oceny, czy prowadzona działalność spełnia wymogi rolnictwa ekologicznego. Na podstawie przeglądu podejmowana jest decyzja o udzieleniu lub odmowie certyfikacji. Informacja o decyzji przekazywana jest producentowi pisemnie.


5. Nadzór

W okresie ważności certyfikatu prowadzony jest nadzór w formie dodatkowych kontroli zapowiedzianych i niezapowiedzianych oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Kontrole niezapowiedziane prowadzone są bez jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia. Nadzór prowadzony jest także poprzez obserwacje produktów z rynku w zakresie prawidłowego oznakowania i powoływania się na rolnictwo ekologiczne w zakresie w zakresie marketingowym.


W przypadku, gdy producent nie zgadza się z podjętą decyzją podczas kontroli ma on prawo do złożenia skargi/odwołania w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

6. Odwołania, skargi, sprawy sporne


7. Opłaty

Po podjęciu decyzji o certyfikacji wystawiana jest faktura końcowa. O zwrot kosztów kontroli można wnioskować w ramach Uczestnictwa Rolników w Systemach Jakości – wnioski na drukach Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  www.armir.gov.pl W przypadku Producentów w nowym okresie programowania 2014-2020 przyznawana płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych, obejmujących koszt corocznych kontroli wykonywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące. Kwota ta nie będzie jednak wyższa niż 20% całkowitej płatności. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza:

  • odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia horyzontalnego dla WPR,
  • odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt. (ii) oraz (iii) rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich,
  • odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym.

SGS Polska zapewnia na każdym poziomie organizacji zachowanie poufności w zakresie uzyskanych informacji oraz informacji wytworzonych podczas działań certyfikacyjnych (za wyjątkiem informacji publicznie udostępnianej przez Klienta lub gdy uzgodniona to pomiędzy SGS a Klientem. Skontaktuj się z SGS już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi z zakresu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym pozwalają spełnić wymogi prawne i zadowolić Klientów Twojej firmy na całym świecie.

8. Poufność