Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy Państwa o podjęciu przez Zarząd SGS Polska Sp. z o.o. decyzji o planowanym zamknięciu usługi Certyfikacji w zakresie Rolnictwa Ekologicznego. Głównymi powodami tej decyzji były globalne zmiany wewnątrz grupy SGS dotyczące świadczonych usług w oparciu o wskaźniki rentowności. Mając na uwadze Państwa interes jako producentów rolnictwa ekologicznego, jak również możliwe niedogodności wynikające z podjętej decyzji, przedstawiamy Państwu poniżej najważniejsze informacje w tym zakresie.

Celem zachowania ciągłości nadzoru w ramach rolnictwa ekologicznego muszą Państwo wybrać i zgłosić się do innej upoważnionej jednostki certyfikującej w zakresie rolnictwa ekologicznego. Listę upoważnionych jednostek znajdą Państwo na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwój Wsi - https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Rolnictwo-Ekologiczne/Jednostki-Certyfikujace . Do czasu objęcia Państwa działalnościw ramach rolnictwa ekologicznego systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 Rozporządzenia Rady 834/2007, przez nowo wybraną jednostkę, lecz nie później niż do końca ważności wydanego dla Państwa certyfikatu zgodności, o którym mowa w art. 29 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, jednostka certyfikująca SGS Polska Sp. z o.o. będzie prowadziła nadzór nad tymi działaniami i jeżeli zajdzie taka potrzeba, podejmowane będą wszelkie niezbędne czynności, celem zagwarantowania realizacji celów, o których mowa w art. 1 przywołanego rozporządzenia. W związku z powyższym, prosimy mieć na uwadze, że jednostka nie przeprowadzi u Państwa fizycznej kontroli rocznej, o której mowa w art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 889/2008. 

Informujemy, że jednostka certyfikująca SGS Polska nie będzie obciążała Państwa żadnymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z zamknięcia usługi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Telefon: +48 22 329 22 97
e-mail: eko@sgs.com

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia w dalszej działalności.