EKOLOGIA jest nauką obejmującą swoim zakresem badanie, wzajemne powiązania i oddziaływanie pomiędzy organizmami, a środowiskiem. Jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach dla istnienia człowieka i biosfery.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień bioróżnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Ideą rolnictwa ekologicznego jest dążenie do wytwarzania produktów wysokiej jakości, jak również produkowania szerokiej gamy produktów spożywczych i innych produktów rolnych, zaspokajających zapotrzebowanie Klientów na towary produkowane przy wykorzystaniu procesów niestanowiących zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowotności roślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Rolnictwu ekologicznemu przyświecają następujące zasady:

  • wytwarzanie żywności o najwyższej jakości poprzez ścisłe ograniczenie substancji pochodzących z syntezy chemicznej,
  • ochrona środowiska poprzez stosowanie technik przyjaznych środowisku,
  • odpowiedzialność,
  • uczciwość.

Rolnictwo ekologiczne regulowane jest przez europejskie i krajowe akty prawne. Wykaz aktów prawnych znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl (zakładka Rolnictwo ekologiczne). Obecnie system rolnictwa ekologicznego regulowany jest przez trzy rozporządzenia unijnie oraz ustawę o rolnictwie ekologicznym. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych iuchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenie rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich, które przetwarzają ogólne postanowienia Rady (WE) w przepisy wprowadzające je do praktyki produkcyjnej,
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975, z 2015 r. poz. 55, 349).