Ekologiczna produkcja w gospodarstwie rolnym

Zasadą rolnictwa ekologicznego jest maksymalnie zamknięty obieg materii w gospodarstwie rolnym. Podstawowym elementem jest wieloletni płodozmian, który zapewni zaopatrzenie gleby w azot, uruchomienie innych makro- i mikroskładników, regulację zachwaszczenia i zawartości substancji organicznej, wpłynie pozytywnie na strukturę, wilgotność i biologiczną aktywność gleby. Drugi element to równowaga paszowo-nawozowa. Gospodarstwo powinno produkować ekologiczną paszę we własnym zakresie i tak regulować obsadę zwierząt, aby nie przekroczyć rocznego limitu 170 kg azotu w czystym składniku na1 ha użytków rolnych, pochodzącego z obornika. Najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się producenci w zakresie ekologicznej produkcji rolnej to:

  • stosowanie nawozów mineralnych przewidziane tylko jako uzupełnienie nawożenia organicznego. Wykaz dozwolonych nawozów i środków poprawiających właściwości gleby prowadzi Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach: www.iung.pulawy.pl/Odpady/Wykaz.htm,
  • w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami pierwszeństwo ma dobór odpornych lub tolerancyjnych odmian, właściwy dobór i przygotowanie stanowiska, a także kształtowanie otoczenia plantacji. Choroby i szkodniki mogą być zwalczane metodami biologicznymi/ mechanicznymi i jedynie, gdy one zawiodą, a plonom grozi zniszczenie, można zastosować środki, które są wymienione w wykazie środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, prowadzonym przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: http://www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19&wiecej=26,
  • materiał siewny i wegetatywny materiał rozmnożeniowy może pochodzić z własnego gospodarstwa lub może być zakupiony od certyfikowanych producentów, ich wykaz prowadzi Państwowa Inspekcja Roślin i Ochrony Nasiennictwa: www.piorin.gov.pl/index.php?pid=132. W przypadku braku dostępności takiego materiału siewnego/rozmnożeniowego należy złożyć wniosek o zezwolenie na zastosowanie materiału nie spełniającego wymogów Rolnictwa Ekologicznego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na Państwa siedzibę albo miejsce zamieszkania,
  • rasy zwierząt należy dobierać tak, aby wykazywały cechy dobrej adaptacji do warunków chowu ekologicznego, szczególnie istotna jest odporność zwierząt na choroby. Inne czynniki minimalizujące niebezpieczeństwo zachorowania to: utrzymanie w dobrostanie, wybiegi, pastwiska, czyste i zdezynfekowane pomieszczenia, stosowanie pasz zielarskich, właściwa obsada. W leczeniu zwierząt pierwszeństwo mają leki roślinne przed syntetycznymi alopatycznymi produktami leczniczymi czy antybiotykami, których użycie odbywa się na odpowiedzialność lekarza weterynarii,
  • zakazane jest stosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) lub produktów powstałych z takich organizmów,
  • okres przestawiania na rolnictwo ekologiczne to 2 lata, a dla upraw wieloletnich 3 lata (z wyjątkiem łąk i pastwisk),
  • należy prowadzić stosowne rejestry i zapisy dotyczące produkcji i procesów,
  • w przypadku zastosowania odstępstw należy uzyskać odpowiednią decyzję. Informacje o odstępstwach znajdują sie na stronie www.jihars-s.gov.pl.