Jest dobrowolnym systemem oceny jakości żywności, której produkcja oparta jest na zrównoważonym postępie technicznym i biologicznym w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, przy szczególnym poszanowaniu zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Podstawą prawną tego systemu jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. W Polsce nadzór nad prawidłowością funkcjonowania certyfikacji jest prowadzony przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem Integrowanej Produkcji Roślin jest wytwarzanie żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i azotynów oraz potwierdzenie wysokiej jakości plonów pochodzących z IP poprzez uzyskanie certyfikatu.

KONTAKT:
MARIUSZ RYMARCZYK
t +48 691 767 488
afl.pl.certyfikacja@sgs.com

Przystąpienie producenta do systemu IP zobowiązuje do prowadzania produkcji rolnej zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które są opracowane dla wybranych owoców, warzyw i uprawrolniczych i publikowane na stronie internetowej GIORIN. Wszelkie zapisy ze swojej działalności dla każdego gatunku klient prowadzi w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin, którego forma została uregulowana Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. SGS Polska prowadzi działalność w ramach certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin w zakresie upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

ZALETY UCZESTNICTWA W SYSTEMIE
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

  • Uzyskiwanie wysokich, ekonomicznie opłacalnych i bezpiecznych plonów przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego;

  • Zbieżność założeń systemu Integrowanej Produkcji Roślin z obowiązkowymi zasadami integrowanej ochrony roślin;

  • Zrównoważone stosowanie pestycydów, w szczególności przez wykorzystywanie niechemicznych metod ochrony roślin;

  • Dbałość o zdrowie i życie ludzi oraz ochronę środowiska;

  • Dostępność odrębnych Metodyk dla owoców, warzyw i upraw rolniczych.

Dokumenty do pobrania