Logopomorskiekolor.png

Outplacement – szansa na zmiany

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Outplacement – szansa na zmiany
Okres realizacji:             09.11.2017 - 30.09.2019
Obszar działania:           województwo pomorskie powiaty: bytowski, kartuski, kościerski,  kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot
Numer projektu:             RPPM.05.06.00-22-0028/17

O projekcie: 
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy, poprzez wsparcie typu outplacement w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Podjęte zostaną działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, które pozwolą na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Formy wsparcia przewidziane w projekcie będą odpowiadać analizie grupy docelowej oraz potrzebom poszczególnych uczestników wskazanych w Indywidualnych Planach Działania   
Celem szczegółowym jest wzrost kwalifikacji lub kompetencji po opuszczeniu programu min. 90% uczestników objętych wsparciem; podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 55% uczestników objętych wsparciem.

Grupa docelowa:
Projektem zostanie objętych 180 osób (108 kobiet ,72 mężczyzn), w tym:

 • 140 osób - zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

 • 40 osób - pracowników przewidzianych do zwolnienia;

  • wśród, których stanowić będzie:

   • 65 osób w wieku 50 lat i więcej (39 kobiet i 26 mężczyzn),

   • 80 osób o niskich kwalifikacjach (48 kobiet, 32 mężczyzn).


Rekrutacja:

UWAGA! Rekrutacja do ścieżki szkoleniowej + stażowej ciągle trwa! Zapraszamy!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia i złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

• w biurze projektowym,

• na stronie internetowej Projektu: www.sgsafl.pl,

• mailowo po zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym (outplacement@sgs.com)

Dokumenty rekrutacyjne można przesłać mailowo w formie skanów, dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura projektu w godzinach od 08:00 do 16:00.

Rekrutacja dla uczestników ubiegających się o dotację na założenie działalności gospodarczej została zamknięta.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej było złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Trwające nabory!

Termin naboru dokumentów na udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnikom, którzy założyli działalność:

- w lipcu 2018 roku – termin naboru rozpoczyna się od 19.11.2018 roku, upływa 30.11.2018 roku o g. 16:00,

- w sierpniu 2018 roku - termin naboru rozpoczyna się od 10.12.2018 roku, upływa 21.12.2018 roku o g. 16:00,

- we wrześniu 2018 roku - termin naboru rozpoczyna się od 08.01.2019 roku, upływa 21.01.2019 roku o g. 16:00.

Za dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Beneficjenta

Zakończone nabory:

1. Na złożenie biznesplanów od 28.06.2018 do 20.07.2018 (za dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Beneficjenta).

2. Zakończone nabory na udzielenie wsparcia pomostowego od 30.08.2018 do 24.09.2018 (za dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Beneficjenta).

Kryteria naboru: 
Osoby chcące przystąpić do projektu muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:

 • posiadać miejsce zamieszkania (według Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot;

 • przynależeć do jednej z grup określających status na rynku pracy:

  • osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

  • pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego;

W przypadku osób aplikujących o uzyskanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kandydat dodatkowo musi przynależeć do jednej ze strategicznych grup:

 • osoba w wieku poniżej 30 roku życia,

 • kobieta,

 • osoba z niepełnosprawnościami,

 • osoba o niskich kwalifikacjach,

 • osoba w wieku 50 lat i więcej.


Rodzaje wsparcia: 
Wsparcie typu outplacement obejmuje działania w postaci:

 • usługi służącej indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) wobec 180 Uczestników projektu,

  • poradnictwo psychologiczne wobec 40 Uczestników projektu,

  • pośrednictwo pracy wobec 180 Uczestników projektu,

  • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy dla 100 Uczestników projektu;

 • usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

  • szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 140 Uczestników projektu,

  • staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności dla 60 Uczestników projektu;

 • wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej) dla

 • 40 Uczestników projektu,

 • pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 Uczestników projektu;

  • wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 Uczestników projektu,

  • doradztwo z zakresu przedsiębiorczości dla 10 Uczestników projektu,

  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 10 Uczestników projektu.

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

 • Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne.

 • Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

 • Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

 • Osoby powyżej 50 roku życia – wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 • Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem.

 • Osoba zwolniona – osoba zwolniona z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

 • Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal szkoleniowych

Notatka z przeprowadzonego rozeznania na rynku na usługę

Rozeznanie rynku dot. usług wsparcia psychologicznego

Notatka z przeprowadzonego rozeznania na rynku na usługę wsparcia psychologicznego

Biuro Projektu:
ul. Derdowskiego 7, Gdynia

Natalia Chabowska

tel. 603-203-615