Przetwórstwo żywności ekologicznej

Zasady przetwórstwa produktów ekologicznych są ściśle regulowane rozporządzeniami unijnymi. Producenci zamierzający prowadzić działalność w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych muszą, poza standardowymi wymaganiami dotyczącymi GMP, GHP, HACCP, czy branżowymi wymaganiami dla przedsiębiorstwa, przestrzegać poniższych, skrótowo ujętych, warunków:

  • przy produkcji wykorzystywać produkty poświadczone certyfikatem zgodności,
  • traktowanie produktów ekologicznych musi zapewniać fizyczną separację od wszystkich innych produktów na każdym etapie przetwarzania,
  • użycie substancji pomocniczych, dodatków do żywności zgodnych z kryteriami rozporządzenia i ustawy dotyczącej rolnictwa ekologicznego,
  • oznaczenie produktów ekologicznych musi spełniać wytyczne rozporządzenia dotyczącego rolnictwa ekologicznego,
  • zakazane jest stosowanie Organizmów Genetycznie Modyfikowanych lub produktów powstałych przy udziale takich organizmów,
  • wszystkie czynności muszą być udokumentowane. Dokumentacja dotycząca przepływu produktu musi umożliwiać identyfikację drogi produktu od Klienta do dostawcy,
  • w przypadku zastosowania odstępstw należy uzyskać odpowiednią decyzję. Informacje o odstępstwach znajdują sie na stronie www.jihars-s.gov.pl.