Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego
 

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., Partner Projektu: SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego  
Okres realizacji:             18.04.2017 - 31.12.2018
Obszar działania:           województwo lubelskie, podregion bialski i chełmsko - zamojski
Numer projektu:            RPLU.10.01.00-06-0005/16

O projekcie: 
Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Projektu przyczyni się do poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników lub osób samozatrudnionych.
Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników przedsiębiorstw MŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Usługi rozwojowe ze środków EFS w ramach Projektu realizowane są wyłącznie na usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (z oznaczeniem "możliwość dofinansowania z EFS") za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty. 

Z dofinansowania unijnego wyłącznie mogą skorzystać:

  • przedsiębiorstwa sektora MŚP prowadzący działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca;
  • osoby prowadzące działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko- zamojskiego. 

Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników. Przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie bielskich lub chełmsko-zamojskim, a także być pojedynczym przedsiębiorstwem, a nie grupą przedsiębiorstw (np. klastry).